ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (B2Bi) -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Ref.No: 62160600
Start date: 01.06.2002
End date: 30.11.2002
Approval date: 07.02.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΕΠΕΡ 2000, TEKA SYSTEMS A.E.
Budget: 5.163,68 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top