ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Ref.No: 62126900
Start date: 14.03.2000
End date: 31.05.2002
Approval date: 20.04.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: PURKAL
Budget: 66.488,63 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top