ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΠΛ

Ref.No: 61111300
Start date: 01.03.1999
End date: 31.08.1999
Approval date: 01.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: TPL
Budget: 38.092,44 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top