ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ref.No: 62071600
Start date: 09.02.1995
End date: 09.08.1995
Approval date: 12.05.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: SUN/MOS DIMON-KOINOT. N. ATT.
Budget: 44.020,55 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top