ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ref.No: 65104000
Start date: 01.05.2000
End date: 31.10.2002
Approval date: 06.07.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPISEU
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOLETSOS
Email: koletsos@math.ntua.gr
Go to Top