ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ

Ref.No: 61099300
Start date: 17.02.1998
End date: 10.11.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 51.944,24 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top