ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α 63/1799, 63/1860, 63/1861, 63/1862, 63/1938, 63/1959, 63/1960 ΚΑΙ 63/2063 ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΕΤ 71644/28.04.2016

Ref.No: 67099800
Start date: 23.06.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 20.07.2016
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2014-16, GGET/EPIVRAVEUSI
Budget: 392.699,00 €
Public key: ΩΘ3Υ46ΨΖΣ4-ΘΜΗ
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THE PROJECT IS FUNDED FROM GSRT FOR SUPPORTING RESEARCH ACTIVITIES, LABORATORY INFRASTRUCTURE AND OTHER ACTIONS FOR PROMOTING NEW COLLABORATIONS.
Go to Top