ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ref.No: 95003600
Start date: 02.04.2018
End date: 01.04.2019
Approval date: 18.12.2017
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, ELKE EMP
Budget: 2.825,56 €
Public key: 7Ν0646ΨΖΣ4-ΣΙΑ
Scientific Responsible: Lecturer SAMPSON AZORAKOS , KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: azor@otenet.gr,lhwmout@central.ntua.gr
Description: ANALYSIS OF THE MEASUREMENTS ON A PHYSICAL MODEL OF THE PORT OF CHORA SFAKION, REPORT, SUGGESTIONS TO THE PORT TREASURY FUND OF CHANIA.
Go to Top