ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ref.No: 61131400
Start date: 01.10.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 20.09.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 155.140,12 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top