ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 61044100
Start date: 01.01.1993
End date: 30.09.1993
Approval date: 18.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ALEXANDRA KATSIRI-KOUZELI
Email: akatsiri@central.ntua.gr
Go to Top