ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ref.No: 61108800
Start date: 01.11.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 25.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top