ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BAYER

Ref.No: 61052200
Start date: 16.11.1993
End date: 16.11.1995
Approval date: 25.06.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top