ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002-2003 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. / Ε.Μ.Π. 2003

Ref.No: 65128607
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 19.468,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top