ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 61052500
Start date: 01.12.1992
End date: 30.11.1994
Approval date: 01.10.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top