ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ref.No: 62043601
Start date: 01.07.1992
End date: 30.12.1992
Approval date: 09.11.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: COLGATE-RALMOLIVE
Budget: 289,89 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top