ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 62115400
Start date: 26.05.1999
End date: 31.03.2004
Approval date: 06.04.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: EUDAP
Budget: 796.478,35 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top