ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ)

Ref.No: 63070401
Start date: 12.02.1997
End date: 31.12.2005
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 356.577,56 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top