ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ref.No: 65136907
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2012
Approval date: 26.05.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 69.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MENTZAS
Email: gmentzas@cs.ntua.gr
Go to Top