ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 68130200
Start date: 14.03.2011
End date: 14.09.2013
Approval date: 11.10.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, G.G.E.T.
Budget: 245.218,25 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SPENTZAS
Email: spentzas@mail.ntua.gr
Go to Top