ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΖΑΓΑΝΙ ΣΠΑΤΩΝ

Ref.No: 62089500
Start date: 20.01.1997
End date: 20.07.1998
Approval date: 27.02.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ATHENS INTERNAT. AIRPORT S.A.
Budget: 55.172,42 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top