ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 63088100
Start date: 12.01.1998
End date: 11.01.2001
Approval date: 02.02.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.O.K.
Budget: 189.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top