Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ref.No: 65040500
Start date: 01.04.1995
End date: 30.06.1995
Approval date: 14.04.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: SOFIA DIVANI
Email: scharal@central.ntua.gr
Go to Top