ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62120200
Start date: 20.04.1999
End date: 24.08.1999
Approval date: 27.09.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: PLANET A.E.
Budget: 19.046,23 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top