ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΟΛΩΝ 2008: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65172100
Start date: 07.11.2008
End date: 06.11.2013
Approval date: 23.01.2009
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 180.232,20 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top