ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΤΜ

Ref.No: 65116006
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 28.02.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 304.263,48 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top