ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ 2011: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65190300
Start date: 20.05.2011
End date: 31.12.2015
Approval date: 20.02.2014
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 34.448,33 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top