ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ 2006: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65148801
Start date: 01.09.2006
End date: 31.12.2009
Approval date: 14.12.2006
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 87.979,17 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top