ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ref.No: 65137502
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2008
Approval date: 02.07.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 30.000,00 €
Scientific Responsible: SOTIRIOS KARANASIOS
Email: skaran@math.ntua.gr
Go to Top