ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΙΜΙΤΙΚΩΝ/ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΩΝ ΒΩΞΙΤΩΝ

Ref.No: 62079000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 11.01.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: A.E.M. VOXITES PARNASSOU
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top