ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗ SATO A.E.

Ref.No: 62046900
Start date: 01.01.1992
End date: 30.06.1992
Approval date: 25.05.1992
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: SATO A.E.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top