ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ref.No: 62181600
Start date: 30.06.2003
End date: 31.05.2004
Approval date: 02.07.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: PLANET ERNST & YOUNG
Budget: 21.240,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top