ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Ref.No: 61062100
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 04.02.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top