ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ref.No: 65103100
Start date: 01.05.2000
End date: 31.12.2002
Approval date: 30.11.2000
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPISEU
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. SPILIOPOULOS
Email: kvspilio@central.ntua.gr
Go to Top