ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ11 ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. “ΔΗΛΟΣ”.

Ref.No: 61157200
Start date: 25.04.2005
End date: 24.10.2005
Approval date: 01.06.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPEHODE
Budget: 47.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. ASKOUNIS
Email: askous@epu.ntua.gr
Description: THE SCOPE OF THE PROJECT IS THE UPGRADE, TECHNICAL SUPPORT AND TRAINING SERVICES PROVISION TO THE USERS OF THE DELOS INFORMATION SYSTEM. DELOS SYSTEM IS USED BY THE EMPLOYEES OF THE 1st DEPARTMENT OF THE DIRECTORATE OF THE PROGRAMME, PROTOTYPE AND.....
Go to Top