Για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» για το Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Λέιζερ και Εφαρμογών τους, του Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ROLA-FLEX : ROLL -2-ROLL AND PHOTOLITHOGRAPHY POST-PROCESSED WITH LASER DIGITAL TECHNOLOGY FOR FLEXIBLE PHOTOVOLTAICS AND WEARABLE DISPLAYS» Κ.Α 63/2319 που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/H2020-NMBP-TR-IND-2019» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Grant agreement ID: 862474) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθ. Ι. Ζεργιώτη.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Κατηγορία δαπάνης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )