Για την «Προμήθεια μιας συσκευής υγρής χρωματογραφίας (HPLCγια το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00€) ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BioICEP – Bioinnovation of a circular economy for plastics» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-NMBP-BIO-CN-2019» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Grant agreement ID: 870292) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ Ε. Τόπακα, Κ.Α 63/2285.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Κατηγορία δαπάνης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»