ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ DOPPLER ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Ref.No: 62080000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 9.537,80 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top