ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 65199400
Start date: 01.03.2013
End date: 28.02.2018
Approval date: 08.03.2013
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Lecturer STULIANOS HAMILAKIS
Email: hamil@chemeng.ntua.gr
Go to Top