ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕ

Ref.No: 65136704
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2010
Approval date: 02.07.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMBAOS
Email: gktsiamb@central.ntua.gr
Go to Top