ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ-ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ref.No: 62077000
Start date: 01.11.1995
End date: 31.10.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ESDKNA
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top