ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ

Ref.No: 61117800
Start date: 01.01.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 27.01.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 86.095,38 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr