ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ref.No: 65136902
Start date: 01.01.2004
End date: 30.06.2012
Approval date: 02.07.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.760,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS DERVOS
Email: cdervos@central.ntua.gr
Go to Top