ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62245200
Start date: 11.09.2008
End date: 10.03.2009
Approval date: 12.09.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, MITERA A.E.
Budget: 36.575,84 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr