ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 65218300
Start date: 01.05.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 05.03.2018
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ELKE EMP
Budget: 956.700,00 €
Public key: Ω4ΓΟ46ΨΖΣ4-ΑΞ5
Scientific Responsible: Prof. SAPOUNTZAKIS
Email: cvsapoun@central.ntua.gr
Description: FOR THE POSITIONS 2.1 TO 2.3 OF THE PROCLAMATION: LEGALISATION OF STRUTURAL FACILITIES AT THE NTUA CAMPUS COMPILING OF THE FOLDERS FOR BUILDING PERMITS,PARTICIPATION N THE STUDIES FOR THE ACCESSIBILITY OF DISABLED PEOPLE.......
Go to Top