ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ/ΕΜΠ

Ref.No: 65204000
Start date: 15.09.2014
End date: 31.01.2015
Approval date: 30.09.2014
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top