ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ref.No: 61115400
Start date: 15.11.1999
End date: 30.05.2001
Approval date: 04.11.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 412.179,02 €
Scientific Responsible: OXENKIOUN
Email: oxenki@central.ntua.gr
Go to Top