ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΩΝ

Ref.No: 65010300
Start date: 01.09.1992
End date: 31.08.1993
Approval date: 17.07.1992
Department: DEN UPARHEI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.112,99 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top