ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ref.No: 61109100
Start date: 01.11.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 38.253,85 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top