ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BAYER.

Ref.No: 62047500
Start date: 01.12.1992
End date: 30.11.1993
Approval date: 04.12.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: A.E.M. VOXITES PARNASSOU
Budget: 4.402,06 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top