ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

Ref.No: 65102400
Start date: 01.05.2000
End date: 31.10.2001
Approval date: 09.11.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPISEU
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. MARIGO APOSTOLOU-FILIPPA
Email: annapost@central.ntua.gr
Go to Top